..........

"ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๒ สำหรับผู้เลี้ยงฟิล่า"

!ขี้หมาก็มีค่าแล้วครับ!

"ถ้าคุณเลี้ยงฟิล่าเพียง 1 ตัวหรือมากกว่านี้

คุณก็สามารถผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในการหุ้งต้มหรือให้แสงสว่างในครัวเรือนได้แล้ว"

ก๊าซชีวภาพ คืออะไร ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซที่เกิดจากมูลสัตว์ หรือสารอินทรีย์ต่างๆ ถูกย่อยสลายโดยเชื้อจุลินทรีย์

ในสภาพไม่มีอากาศทำให้เกิดก๊าซขึ้นซึ่งก๊าซที่เกิดขึ้นเป็นก๊าซที่ผสมกันระหว่างก๊าซชนิดต่างๆได้แก่

มีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไนโตรเจน (N2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)

แต่ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้

  ทำไมถึงต้องมีก๊าซชีวภาพ เพราะว่า

-ปัจจุบันนี้การเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมีการขยายตัวสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์

-แต่การขยายตัวของกิจการเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาตามมา

-คือมลพิษที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากมูลสัตว์และของเสียต่างๆที่ได้จากระบบฟาร์ม

-ซึ่งไม่สามารถหาวิธีกำจัดของเสียเหล่านี้ได้ถูกต้องเหมาะสมทำให้เกิดมลภาวะทั้งภายในฟาร์ม

-และชุมชนใกล้เคียงในเรื่องของกลิ่น แมลงวัน น้ำเสีย

-โรคภัยต่างๆการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สร้างบ่อก๊าซชีวภาพ

-สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีี

-นอกเหนือจากรักษาสภาพแวดล้อมแล้วยังได้ก๊าซชีวภาพมาเป็นแหล่งพลังงานในการหุ้งต้ม

-และให้แสงสว่างในครัวเรือนซึ่งจะช่วยให้ประหยัดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง

-บ่อก๊าซชีวภาพยังให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถนำมาใช้ปรับปรุงดินเพิ่มผลผลิตพืชได้อีกด้วย

-หรือนำมาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น

-ทำให้ลดการขาดดุลทางการค้าในการสั่งปุ๋ยจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

-และที่สำคัญ และเป็นปัญหามานานแสนนานสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขทุกสายพันธุ์ ในเรื่องขี้หมาหรือฉี่หมา

(และผมต้องขอโทษด้วยที่ใช้คำว่าขี้หมาแทนทีเขียนเป็นมูลสุนัขเพราะสุนัขแปลว่าหมาและมูลแปลว่าขี้)

ผมจึงใช้คำว่าขี้้ี่หมาเพื่อให้ฟังดูแล้วมันคุ้นเคยและไม่ต้องแปลกันอีกรอบและสำหรับผู้เลี้ยงฟิล่าถือเป็นเรื่อง

ใหญ่มากๆเพราะฟิล่าเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ ตัวใหญ่ กินมากขี้ีีีีมากเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วผมเองเลี้ยงหมามา

เกือบจะทุกสายพันธุ์ุุ์ื์แต่ไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้แต่พอมาเลี้ยงฟิล่าตัวแรกยังไม่เท่าไรเพราะหมาจะวิ่งไปถ่าย

ในพงหญ้าข้างๆบ้านแต่พอนานวันหรือว่ามีฝนตกขี้หมาละลายส่งกลิ่นรบกวนมากพอสมควรพอหาหมามาเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆจาก1เป็น2เป็น4เป็น6-7ตัวจำนวนขี้หมาและกลิ่นเพิ่มทวีความรุนแรงเป็นอย่างมากถ้าหากเช้าไหน

ไม่ได้เก็บกวาดหรือฉีดล้างให้สะอาดตกตอนบ่ายนั่งนอนไม่ได้เลย กลิ่นอบอวนไปหมดทั้งบ้าน

ยิ่งที่บ้านผมแฟนไม่ชอบหมาเอามากๆและบ้านผมเองก็อยู่สูงกว่าคนอื่น(อยู่เนินเขา)เวลาฉีดน้ำ้ล้างก็ไหล

ไปรบกวนเพื่อนบ้านด้านล้างเที่ยวนี้ครบชุดทั้งกลิ่นเสียงผมก็คิดว่าขี้หมาก็น่าจะทำก๊าชชีวภาพได้เหมือนกับ

ขี้หมูแต่ไม่รู้วิธีก็ลองค้นหาทางอินเตอร์เน็ทได้เจอที่ี่ศูนย์ส่งเสริมก๊าซชีวภาำพฯและได้โทรคุยกับอาจารย์

ชาติชาย ภาคีนุยะ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมก๊าซชีวภาพและเศรษฐกิจพอเพียงได้ส่งตารางอบรมการสร้างบ่อก๊าชชีวภาพ

กำหนดการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบ่อก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก(แบบถังครอบลอย)”
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2549

17 พฤศจิกายน 2549                            ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมพร้อมกันที่ที่พัก
(ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูง ไทย-ญี่ปุ่น)
18.00น.                     รับประทานอาหารเย็น
18 พฤศจิกายน 2549
07.30-08.30น.        รับประทานอาหารเช้า
08.45-09.00น.                     กล่าวเปิดการฝึกอบรมและแนะนำศูนย์ฯ
โดย คุณ ชาติชาย ภาคีนุยะ หัวหน้าศูนย์ฯ
09.00-10.30น.        การเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย คุณสาโรจน์ ศิริเมือง จ.น.ท.องค์การไฮเฟอร์ฯ
10.30-10.45น.      พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00น.   ชนิดของบ่อก๊าซชีวภาพ
การสร้างบ่อก๊าซชีวภาพแบบถังครอบลอย                  
โดย คุณชาติชาย ภาคีนุยะหัวหน้าศูนย์ฯ
12.00-13.00น.      รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00น.        ฝึกปฏิบัติการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพแบบถังครอบลอย
โดย คุณชาติชาย ภาคีนุยะ และทีมงาน
15.00-15.30น.       พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-16.30น.               ฝึกปฏิบัติ(ต่อ)
18.00 น.           รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
19 พฤศจิกายน 2549
07.30-08.30น.        รับประทานอาหารเช้า
08.30-10.30น.      ฝึกปฏิบัติ(ต่อ)
10.30-10.45น.      พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00น.                      ฝึกปฎิบัติ(ต่อ)
12.00-13.00น.       รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00น.              ฝึกปฎิบัติ(ต่อ)     
15.00-15.30น.      ฝึกปฎิบัติ(ต่อ)
15.30-16.30น.      ฝึกปฏิบัติ(ต่อ) มอบเกียรติบัตร  จบการฝึกอบรม
*เนื่องจากมีการปฏิบัติจริงผู้เข้าอบรมจะต้องร่วมกันสร้างบ่อก๊าซ1บ่อ ดังนั้น

ดูขั้นตอนการสร้างได้ที่นี้(อาจารย์ชาติชายได้ส่งmailมาให้ดูแต่ตอนนั้นผมได้ทำไปแล้วตามความเข้าใจที่ได้คุยกับ

ท่านแต่พอเห็นรูปแบบของอาจารย์มันไม่คอยเหมือนกันแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่เก็บกักแก๊ซได้น้อยกว่าของอาจารย

แต่ขอให้ทุกคนที่สนใจจะทำขอให้ดูแบบของอาจารย์ดูแล้วเข้าใจงายและทำได้เลยถ้าหากไม่เข้าใจจะโทรปรึกษาอาจารย์

0810304971หรือโทร.มาที่ผม 0813963322ก็ได้ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ์)


ลงมือปฏิบัตจริงสามารถมาทำใช้เองได้เลยแต่เนื่องจากตามตารางอบรมผมเองไม่ว่างก็เลย

ไม่ได้เข้ารวมอบรมแต่ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ชาติชาย ภาคีนุยะได้อธิบายทางโทรศัพท์ และ์ผมเอง

ได้ลงมือทำบ่อโดยใช้ท่อส้วม(80ซ.ม.)จำวน 3 ลูกฝังใต้พื้นดินและอยู่บนพื้น1ลูก ภายในขัดผิวด้วยปูนเค็ม

เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำแล้วน้ำลูกท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรมาวางครอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อ

สามารถใส่น้ำโดยรอบระหว่าท่อสองใบ้ตามความเข้าใจของผมเองจนแล้วเสร็จแต่กว่าจะใช้งานได้จริงทำ

เป็นบ่อทิ้งไว้เป็นแรมปีเพียงแต่เก็บขี้หมามาใส่ไว้โดยยังไม่มีอะไรปิดฝาบ่อทำเสร็จแค่นี้ผมก็พอใจแล้วเพราะ

สามารถเก็บขี้หมาได้ไม่ให้เม็่นทั่วบ้านและบริเวณใกล้เคียงนี้คือจุดประสงค์หลักของผมแต่ถ้ามันจะเกิด

เป็นแก๊ซใช้หุ้งต้มได้ด้วยผมถือว่าเป็นผลพลอยได้ และกว่าใช้งานได้จริงเมื่อปี 2551เนื่องจากหาร้าน

ที่เชื่อมเหล็กครอบบ่อในจังหวัดกระบี่ไม่มีแต่ถ้าจะให้ทำจริงๆก็คงจะได้แต่ราคาเป็นหมื่นผมเองก็ไม่ได้

ร้อนใจที่จะใช้แก๊ซเพียงเท่านี้กลิ่นขี้หมาของผมก็ไม่รบกวนชาวบ้านแล้ว ผมก็ดีใจแล้วตอนแรก

คิดจะให้อาจารยจัดส่งมาให้จากเชียงใหม่ก็ไม่คุ้มเข้าจังหวะพอดีผมไปสุราษฎร์เพื่อซ้อมแซมบ้านที่

จังหวัดสุราษฎร์ก็ไปว่าจ้างให้ร้านที่จังหวัดสุราษฎร์ช่วยทำราคหกพันบาทขนาดกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง

80เซ็นลึก60เซ็นติเมตร เมื่อนำมาครอบท่อขนาด80ซ.ม.ไม่สามารถครอบได้ติดอยู่ที่ปากประมาณ5ซ.ม.

ผมก็ลองเอาน้ำ้ใสระหว่าลูกท่อทั้งสองประมาณ 2 สัปดห์ก็ได้ยินเสียงแก๊ซดันน้ำออกมาเสีงดังปุ่มบั่ม

ตลอดทั้งวันผมลองเอาเตาแก๊ซมาต่อสาย

ใช้ดูเห็นเป็นเปลวไฟเว็บหนึ่งผมเริ่มจะแน่ใจว่ามีแก๊ซเกิดขึ้นจริงและใช้งานได้จริง

ถ้าทำที่ครอบให้ดีผมก็เอาฝ่าครอบไปให้เขาขยายให้กว้างขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ครอบได้พอดีเมื่อแก้ไขเสร็จผมก็

็เอามาครอบใหม่เพียงวันเดียวถังเหล็กก็ลอยขึ้นสูงเอียงไปมาผมก็โทรปรึกษาอาจารย์ชาติชาย ภาคีนุยะ อีกรอบ

ท่านแนะนำให้เอาอะไรหนักๆมาทับถังเอาไว้เพื่อให้มีแรงดันแก๊ซมากขึ้น ผมเอาทรายใส่ถุงอาหารหมา

แล้วไปวางทับเอาไว้และอาจารย์แนะนำให้เจาะรเตาูแก๊ซให้กว้า้งประมาณ 1ม.ม.เพื่อให้แก๊ซออกมากพอที่

จะติดไฟได้เพราะแรงอัดมีน้อยกว่าแก็ซถังที่มีขายทั่วไป ลองดูแล้วได้ผลจริงๆผมได้ใช้ท่อPVCขนาด 4 หุน

ต่อจากคอกหมาบ่อแก๊ซไปยังในครัวยาวประมาณ20เมตรแก๊็ซที่เก็บได้น้อยตามเนื้อที่สามารถทอดไข่ดาวได้

้เพี่ยงหนึ่งฟองกว่าๆแก๊ซก็หมดเสียแล้วแต่แก๊ซที่เกิดมากจึงล้นออกมาดังปุ่มบั้มๆตลอดเวลาแต่ใช้งาน

ได้น้อยผมจึงโทรไปหารืออาจารย์ต่อวาจะทำอย่างไรดีท่านแนะนำให้เพิ่มถังเก็บโดยใช้ถังพลาสติกขนาด200

ลิตร1ใบและขนาด150ลิตรอีก 1 ใบครอบลงในถัง200ลิตรดู ตามรูปประกอบและอาจารย์ชาติชาย ภาคีนุยะ

ได้ส่งE-mailขั้นตอนรายละเอียดและรูปภาพพร้อมราคาค่าวัสดุในการก่อสร้างบ่อคอนกรีตและที่ทำเล็กๆโดย

ใช้ถัง200ลิตรและ3500ลิตรด้วย ครั้งนี้ได้ผลครับ

 

จากประสบการณ์ที่ผมได้ลงมือทำเองซึ่งประสบปัญหาต่างๆมากมายและได้ทำการแก้ไขจนประสบผลสำเสร็จ

ใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์ตามมาอีกมากมายเหมือนที่กล่าวอ้างมาแล้วข้างต้น

ได้ความเอื้อเฟื้อจากอาจารย์ชาติชาย ภาคินุยะ

"

ภาพรวมในคอกหมามีบ่อเก็บขี้หมาที่เป็นลูกท่อและถังเหล็กครอบมีกระสอบทราบวางกดทับให้มีน้ำหนัก

อัดแก๊ซให้มีแรงดันและถังสีฟ้าเป็นถังพลาสติกขนาด200 ล.และด้านในที่คลอบลงเป็นถังขนาด150 ล.

เพื่อใช้เก็บพักแก๊ซก่อนจะส่งไปใช้งานจริงตามภาพขยายด้านล้างดูแล้วพรุงพรังไปนิดหนึ่งทำแบบง่ายๆ

แต่ผมได้ออกแบบใหม่แล้วเพื่อให้ดูดี..มี่แก้ว ฮิฮิฮ.....

ต่อท่อพีวีซีสูงจากถังประมาณ2ม.ยาวประมาณ20ม.

จะเห็นว่าผมเอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าหัวแก๊ซขวามือเปลวไฟกำลังลุกแรงมากเหมือนกันแต่ถ่ายรูปไม่ติดเพราะเป็น

เปลวสีฟ้าส่วนที่เห็นเป็นเปลวไฟสีส้มเพราะผมเอากระดาษใส่่่เผาจึงถ่ายรูปให้เห็นเปลวไฟได้

 

เราเริ่มลงมือทำกันเลย

อันดับแรกหาเนื้อที่ว่างที่เหมาะสมสามารถตั้งถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ได้ประมาณ 2 ใบเนื้อที่ขนาดกว้าง 2x1 เมตร

อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้

1.ถังพลาสติกขนาด 200ลิตร จำนวน 2 ใบ ราคาใบละประมาณ 500กว่าบาท(เปิดฝา 1 ใบและปิดฝา1 ใบ)

2.ถังพลาสติก ขนาด 150ลิตร 1 ใบ ราคาประมาณ 500 กว่าบาท(เปิดฝา)

3.ท่อ PVC ขนาด 4 หุนจำนวน 1 เส้น

4.ท่อ PVC -ขนาด 4 นิ้ว ยาว 80 ซ.ม.จำนวน 1 ชิ้น

5.ข้องอเกลียวใน และเกลียวนอก ขนาด 4 หุน จำนวน 3 ชุด

6.ข้อต่อสามทาง 45 องศาขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

7.ข้อต่อเกลียวในและเกลี่ยวนอก ขนาด 4 หุน จำนวน 1 ชุด

8.ข้อต่อเกลียวในและเกลี่ยวนอก ขนาด 1.5-2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

9.ข้องอ 45 ขนาด1.5 -2 นิ้ว จำนวน 1 อัน

10.วาวพลาสติกเปิดปิด ขนาด 1.5 -2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

11..วาวพลาสติก เปิดปิด ขนาด 4 หุนจำนวน 3 ตัว

12.กาวกระป๋องเล็ก 1 กระป๋อง

13.Pattex Duroแพนเท็คส์์ ดูโร่ กาวอุดอีพ๊อกซี่ พัทที่ (ลักษณะคล้ายดินน้ำ้มันต้องนวดและปั้นจะแข็งตัว

ภายใเวลา 5นาที อย่างอื่นจะไม่อยู่หรือไม่ก็ต้องใช้การเชื่อมพลาสติกแทนแบบนี่แน่นอนกว่าแต่ต้นทุนสูง

ใช้เครื่องเป่าลมร้อนแทนชนิดปากเล็กๆขนาด700 W ถ้าหากแรงมากกว่านี้จะใช้ไม่ได้พลาสติไม่ละลาย)

เครื่องมือที่ใช้มีดังนี้

1.เครื่องสว่านไฟฟ้าพร้อมดอกเจาะลูกบิดประตู1ชุดที่มีหลายขนาด

2.เลื่ือยเหล็ก พร้อมใบ

 

รวมต้นทุนประมาณสองพันกว่าบาทก็ทำได้แล้ว

 

คลิ๊กดูตามแบบต่างนี้ได้เลยตามลิ่งด้านล้างซึ่งเป็นรูปแบบและรายละเอียดทั้งหมดได้เลยหากมีอะไรไม่เข้าใจ

สามารถโทรคุยเป็นการส่วนตัวได้เลย กับ อาจารย์ชาติชาย ภาคีนุยะ ท่านยินดีให้คำแนะนำ

จาก...............ศูนย์ส่งเสริ่มก๊าซชีวภาพและเศรษฐกิจพอเพียง

108/2ม.1 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม ่50120

โทร.053 426474 035 805902 มือถือ 0810304971

ทาง..เคเอฟฟาร์มดอทคอม...ขอขอบพระคุณอาจารย์ชาติชาย ภาคีนุยะและเว็บบอร์ดวิทยาลัยครูพระนคร

กับความรู้ความเข้าใจถึงวิธีผลิตแก๊ซชิวภาพ

คลิ๊ิกเลยสำหรับครัวเรื่อนที่มีคอกปสุสัตว์ให้ทำแบบนี้

และภาพจริงของขั้นตอนการทำแบบฮอตดอก

คลิ๊กเลยสำหรับแก๊สชีวภาพที่จะทำกับบ้านเรือน อาจเลี้ยงสัตว์ หรือไม่เลี้ยงสัตว์ก็ทำได้ ให้ทำแบบนี้. บรษัท เบสต์เพ็ทฟ ูดส์ จำกัด จัดจำหน่ายทั่วประเทศ...

" อาคารกมลสุโกศล ชั้น 13 เลขที่ 317 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร.(ุ66)2-631-1303-5 Fax.(66)2-234-8058